மிகப்பெரிய மர்மமான கிரகம் ஒன்று, நம் கிரகத்தோடு மோதி தகர்க்கப்போவதால், இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாத்ததில் நம் உலகம் அழியப்போகிறது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்..... இந்த வாரம் உலகம் முழுவதும் பார்வையாளர்களுக்கு சில அதிர்ச்சி தரும் வானியல் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிகழ உள்ளதாக வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதனால் உங்கள் தொலைநோக்கியை தயாராக.... ரோபோவியலாளர்கள், ஆளைப் போலவே, ரோபோ, ஆளுயர ரோபோ என, படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், அமெரிக்காவிலுள்ள அஜிலிட்டி ரோபாடிக்ஸ் நிறுவனம், இடுப்பு உயர ரோபோவை, அதுவும், இடுப்பு வரை.... சூரிய மின் தகடுகளில், சூரிய ஒளியையும், வெப்பத்தையும் மின்சாரமாக மாற்ற, பெரோவ்ஸ்கைட் என்ற ஒரு தாதுப் பொருள் பயன்படுகிறது. அண்மையில் ஒளி, வெப்பத்தை மட்டுமல்ல, அழுத்த விசையையும்....

nra;jpfs; - th;j;jfk;

nra;jpfs; - Fw;;wk;

NIhjplk; - uhrpgyd;

rpdpkh - l;iuyu;